Hitachi Capital Polska

Dystrybucja ubezpieczeń

Bardzo ważną częścią współpracy pomiędzy firmą finansującą pojazd, a korzystającym jest ubezpieczenie pojazdu. Może on być ubezpieczany samodzielnie przez korzystającego – wówczas finansujący dokonuje analizy ogólnych warunków takiego ubezpieczenia i dopuszcza do takiego ubezpieczenia, bądź odmawia zgody. Najczęściej jednak pojazdy ubezpieczane są w pakietach oferowanych przez przedsiębiorstwa finansujące. Dzieje się tak we współpracy pomiędzy finansującym, a brokerem ubezpieczeniowym, który organizuje ochronę ubezpieczeniową pojazdów będących własnością finansującego.

Na rynku ubezpieczeniowym zbliża się ważna zmiana, mająca także wpływ na klientów firm finansujących pojazdy, otóż Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, iż Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Projekt zawiera rozwiązania zwiększające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia poprzez m.in. wzmocnienie przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych nałożonych na towarzystwa ubezpieczeniowe. Nowa ustawa, która ma obowiązywać od 23 lutego 2018 r., zastąpi obowiązującą ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Projekt  ten prowadzi do wdrożenia do polskiego systemu prawa przepisy dyrektywy unijnej w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (tzw. dyrektywa IDD), która zaostrza wymogi stawiane sprzedawcom ubezpieczeń. 
W projekcie ustawy uregulowano kwestie ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich wynagrodzenia. W rezultacie, dystrybutor ubezpieczeń będzie musiał ujawnić czy za swoją pracę otrzymuje honorarium (płacone bezpośrednio przez klienta), prowizję (uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej), czy jakiś inny rodzaj wynagrodzenia. CIR podało, że projekt ustawy zachowuje podział pośredników ubezpieczeniowych na: brokerów i agentów ubezpieczeniowych – z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji. Określono także zasady ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody przez agentów ubezpieczeniowych i brokerów.

Komisja Nadzoru Finansowego ma nadzorować wykonywanie działalności w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń.

Wejście w życie tej ustawy powodować będzie zmiany w procesie zawierania umów ubezpieczenia pojazdów używanych na podstawie umów leasingu, czy najmu długoterminowego.

 

Marcin Bąk
Prawnik
Hitachi Capital Polska

 

 

 

Chcę sprawdzić dostępne samochody

wstecz

Wyszukaj

 

 

Kategorie

 

Autorzy