Hitachi Capital Polska

Polityka prywatności

Przyjęto 1 kwietnia 2005 r.
Zaktualizowano 1 kwietnia 2010 r.
Toshiaki Higashihara
prezes i COO
Hitachi, Ltd.

Wprowadzenie

Będąc dostawcą o zasięgu globalnym, firma Hitachi rozumie wartość informacji, zarówno tych dotyczących nas, jak i naszych klientów. Chronimy wszelkie dane uzyskiwane od użytkownika oraz prowadzimy rygorystyczną politykę w odniesieniu do kwestii prywatności, jak sprecyzowano poniżej.

1. Podstawy polityki firmy Hitachi, Ltd. dotyczącej ochrony danych osobowych

Firma Hitachi, Ltd. (zwana dalej „Hitachi”) przetwarza różne rodzaje informacji, w tym swoje własne informacje techniczne oraz informacje przekazywane przez jej klientów, jako dostarczający kompleksowe rozwiązania dostawca o zasięgu globalnym. Mając to na uwadze, firma Hitachi zawsze dążyła do ustanowienia oraz pełnego egzekwowania systemu zasad zarządzania informacjami, tak aby respektować wartość wymienionych wyżej informacji. Zważywszy na wspomniane podstawy, Hitachi dołoży wszelkich starań, aby określić odpowiednie zasady oraz stworzyć system zarządzania ochroną danych osobowych w firmie, jak również ustalić politykę prywatności oraz promować ją wśród członków zarządu i pracowników. Ponadto Hitachi podejmie stosowne działania mające na celu upublicznienie swojej polityki prywatności. W celu prawidłowej ochrony danych osobowych firma Hitachi będzie opierać się na wspomnianej polityce.

2. Polityka Hitachi dotycząca ochrony danych osobowych

 1. Ustalenie zasad dotyczących zarządzania ochroną danych osobowych oraz stałe wprowadzanie udoskonaleń – Hitachi dołoży wszelkich starań, by członkowie kadry kierowniczej oraz pracownicy rozumieli znaczenie ochrony danych osobowych, jak również ustanowi zasady prawidłowego używania i ochrony danych osobowych w procesie zarządzania tymi danymi oraz zapewni egzekwowanie wymienionego wyżej systemu zarządzania. Zasady te będą miały moc wiążącą oraz będą stale udoskonalane.
 2. Gromadzenie, używanie i przekazywanie danych osobowych oraz zakaz wykorzystywania takich informacji w innych celach niż pierwotnie zamierzone – zwracając szczególną uwagę na dane osobowe powierzane nam w ramach działalności firmy, Hitachi będzie odpowiednio przetwarzać takie informacje, korzystając z ustanowionego systemu zarządzania ochroną danych osobowych dla każdego rodzaju działalności gospodarczej, jak również przestrzegając własnych zasad dotyczących gromadzenia, używania bądź przekazywania danych osobowych. Ponadto Hitachi nie wykorzysta takich informacji w innym celu niż pierwotnie zamierzony oraz podejmie w celu zapewnienia tego odpowiednie kroki.
 3. Wdrażanie środków dotyczących bezpieczeństwa oraz środków naprawczych – W celu zapewnienia prawidłowości obiegu oraz bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa informacji, firma Hitachi wdroży szereg różnych środków, m.in. dotyczących zarządzania dostępem do danych osobowych, ograniczenia możliwości przekazywania danych osobowych poza firmę oraz zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi spoza firmy. Hitachi dołoży również wszelkich starań, by zapobiec przeciekowi, utracie bądź zniszczeniu danych osobowych. Dodatkowo, w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów dotyczących środków bezpieczeństwa, Hitachi zobowiązuje się zidentyfikować ich przyczynę, tak aby podjąć stosowne działania naprawcze.
 4. Przestrzeganie przepisów prawnych i norm – Hitachi zobowiązuje się do przestrzegania japońskiego prawa, wytycznych oraz innych norm regulujących przetwarzanie danych osobowych. Ponadto, Hitachi dostosuje własne zasady dotyczące zarządzania danymi osobowymi do wymienionych przepisów prawnych, wytycznych i innych norm.
 5. Poszanowanie praw określonych osób w odniesieniu do ich danych osobowych – w przypadku gdy dana osoba złoży wniosek o ujawnienie, korektę bądź usunięcie jej danych osobowych, będzie usiłowała zapobiec wykorzystaniu bądź przekazaniu informacji tego typu lub zgłosi jakiekolwiek zażalenia bądź zażąda konsultacji, Hitachi zareaguje na tą prośbę w sposób otwarty, z zachowaniem poszanowania dla praw tej osoby związanych z konkretnymi danymi osobowymi.

3. Zakres zastosowania

Niniejszy dokument, „Ochrona danych osobowych” reguluje przetwarzanie wszelkich danych osobowych przez firmę Hitachi w swojej działalności.

4. Dane osobowe

Firma Hitachi, kierując się „Polityką prywatności Hitachi”, chroni i zarządza danymi osobowymi z najwyższą dbałością oraz przy dołożeniu wszelkich starań. Według tego dokumentu „dane osobowe” to sprecyzowane poniżej informacje, które można wykorzystać w celu zidentyfikowania konkretnych osób.

 1. Informacje przekazywane osobiście firmie Hitachi poprzez wprowadzenie ich do „formularza kontaktowego” lub innych formularzy.
 2. Informacje przekazywane osobiście firmie Hitachi w inny sposób niż wymienione powyżej.

5. Cel gromadzenia/wykorzystania oraz przekazywanie stronom trzecim

 1. W odniesieniu do głównego obszaru działalności gospodarczej firmy Hitachi dotyczącej elementów urządzeń elektrycznych, elementów urządzeń służących do wymiany informacji, produkcji podzespołów elektronicznych oraz usług informacyjnych, Hitachi będzie gromadzić oraz wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu zrealizowania konkretnych celów. W przypadku gdy firma Hitachi zażąda od określonej osoby przekazania jej danych osobowych, uprzednio jasno wskażemy konkretny cel wykorzystania tych informacji, tak aby uzyskać zgodę tej osoby.
 2. Firma Hitachi nie przekaże danych osobowych stronie trzeciej bez uzyskania uprzednio zgody zainteresowanej osoby, za wyjątkiem określonych okoliczności i warunków.
 3. W razie konieczności przekazania danych osobowych w związku z działalnością biznesową dotyczącą współpracy firmy Hitachi ze spółkami należącymi do Grupy Hitachi, Hitachi może przekazać tym spółkom takie dane osobowe, jak m.in.: nazwisko, informacja o miejscu zatrudnienia lub adres domowy, numery telefonów, faksów oraz adresy e-mailowe.

6. Wniosek o ujawnienie danych osobowych lub zgłaszanie zażaleń

W przypadku gdy dana osoba pragnie złożyć wniosek o ujawnienie, korektę, uzupełnienie, usunięcie, zaprzestanie używania, nieprzekazywanie stronom trzecim lub powiadomienie o celu wykorzystania swoich danych osobowych (czynności zwane dalej w skrócie: „m.in. ujawnienie”) znajdujących się w posiadaniu firmy Hitachi lub chce zgłosić zażalenie, prosimy taką osobę o zastosowanie się do określonych uprzednio procedur składania takich wniosków.

7. Inne istotne informacje

W przypadku kontaktu telefonicznego z firmą Hitachi rozmowa może być nagrywana w celu ułatwienia udzielenia dokładnej odpowiedzi.

8. Informacje do kontaktu

W przypadku zapytań dotyczących niniejszego dokumentu, za wyjątkiem wniosków o m.in. ujawnienie danych osobowych oraz zgłaszania zażaleń, prosimy o kontaktowanie się z nami we wskazany poniżej sposób.

Kontakt drogą pocztową
Information Security Department, Corporate Information Technology & Security Division, Hitachi, Ltd.
1-6-6Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280

9. Polityka dotycząca plików cookie

Stosujemy pliki cookie * na naszej stronie internetowej, aby ułatwić korzystanie z niej oraz uzyskać informacje o sposobie jej użytkowania. Nie używamy plików cookie w celu gromadzenia danych osobowych.

Korzystamy z następujących rodzajów plików cookie na naszej stronie internetowej w celach określonych poniżej:

 • „Analityczne pliki cookie” - Pozwalają nam wykryć oraz określić liczbę odwiedzających stronę, jak również zbadać sposób poruszania się gości po witrynie. Pomaga nam to zwiększyć wydajność witryny, np. poprzez ułatwienie użytkownikom odnajdywania potrzebnych informacji.

Użytkownik może odmówić zaakceptowania plików cookie lub może skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej, aby kontrolować pliki cookie (m.in. wyświetlanie komunikatu ostrzegawczego w przypadku odebrania pliku cookie). Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi używanej przeglądarki internetowej.

Niemniej jednak, zwracamy uwagę, że użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich lub niektórych elementów naszej witryny w przypadku zablokowania wybranych bądź wszystkich plików cookie.

W przypadku dalszego korzystania przez użytkownika z witryny przyjmujemy, że użytkownik jest świadomy tego faktu i zgadza się na stosowanie plików cookie w sposób opisany w polityce dotyczącej plików cookie.

Słowniczek

*
Plik cookie:
Niewielki plik tekstowy pozostawiany w komputerze użytkownika. W przypadku zastosowania pliku cookie dotyczącego korzystania z niniejszej witryny, nasz serwer WWW może m.in. śledzić i zapisywać informacje dotyczące podstron naszej witryny odwiedzanych przy pomocy komputera użytkownika. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkownika za pomocą stosowanych przez nas plików cookie, o ile oraz dopóki użytkownik nie wprowadzi swoich danych osobowych na naszej witrynie.