Hitachi Capital Polska

Warunki użytkowania

Warunki Prawne, Hitachi Capital Polska Sp. z o. o. ( “HCPL”)

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej HCPL (“Witryny”). Rozpoczęcie korzystania z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na poniższe warunki użytkowania. W razie braku zgody na te warunki nie należy korzystać z tej witryny. HCPL może zmienić warunki w dowolnym momencie, a zmiany takie zostaną niezwłocznie zamieszczone. Ponieważ zasady użytkowania witryny są wiążące dla użytkownika, należy odwiedzać niniejszą stronę co pewien czas w celu sprawdzenia aktualnych zasad.

Warunki dostępu i zasady korzystania z niniejszej strony zostały określone zgodnie z przepisami prawa Polski, wejście i użytkowanie niniejszej strony jest równoznaczne z ich akceptacją, z wyjątkiem dziedziny prawa określanej jako konflikt przepisów prawa, jak również zgodą, że wszelkie działania lub postępowania prawne pomiędzy HCPL, a użytkownikiem, wynikające z dostępu i korzystania z tej strony, powinny być wniesione wyłącznie do właściwego sądu z siedzibą w Polsce.

 

Prawa autorskie

Copyright © 2016, Hitachi Capital Polska Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie w materiałach opublikowanych na serwerze Hitachi Web Server są własnością HCPL. HCPL upoważnia użytkowników do powielania materiałów dla celów niekomercyjnych, do wykorzystania przez Ciebie lub w Twojej organizacji, wyłącznie pod warunkiem zamieszczenia informacji o prawach autorskich na każdej stronie i na wszystkich kopiach oraz we wszystkich pracach, dokumentacjach i innych materiałach, powstałych przy użyciu tych materiałów.

Należy wyraźnie powiadomić innych użytkowników o wszelkich zmianach, jakie zostały dokonane w pierwotnych materiałach tak, aby zmienione wersje nie były mylone z ryginałem. HCPL zastrzega zachowanie wszelkich praw, w tym praw autorskich do danych, plików i/lub obrazów, tekstów i mediów, które zawierają.
Działania takie, jak komercyjna publikacja, kopiowanie lub redystrybucja dokumentów Hitachi, generujące osobisty lub komercyjny zysk bez uprzedniej pisemnej zgody są zabronione. Niektóre materiały, w tym materiały stron trzecich, mogą podlegać innym zasadom użytkowania.

 

Ograniczenia

Ta witryna może zawierać nieścisłości lub błędy. Materiały udostępniane w tej witrynie są przygotowane i dostarczone “tak jak są” i nie są przedmiotem żadnych gwarancji – ani jawnych, ani domniemanych – w tym również, ale nie wyłącznie, gwarancji domniemanych co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu, praw własności oraz nienaruszalności przepisów prawa strony trzeciej. W żadnym wypadku HCPL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody, ani żadne inne szkody powstałe w związku z przeglądaniem i używaniem witryny oraz w związku z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych na stronie.

HCPL dołoży wszelkich starań, by informacje zamieszczone na stronie były stale aktualizowane, ale nie daje żadnych gwarancji co do ich dokładności i kompletności. HCPL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu lub z utrudnień w dostępie do tej strony oraz szkody będące skutkiem odwołania się do informacji na niej zamieszczonych. Opisy produktów i usług zamieszczone są wyłącznie w celu zapewnienia ogólnej informacji o charakterze i rodzajach oferowanych produktów i usług przez grupy HCPL. Opisy nie stanowią oferty dla potencjalnych klientów. Jeśli są Państwo zainteresowani konkretnym produktem lub usługą, prosimy o kontakt.

Klikając na niektóre linki na stronie, użytkownik może zostać przekierowany na inne, niezwiązane strony internetowe, za które HCPL nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Użytkownicy korzystający z witryn stron trzecich, zobowiązani są warunkami użytkowania na nich zamieszczonymi.

Komunikaty i materiały wysyłane do HCPL za pomocą poczty elektronicznej przechowywane są w bazie jawnej. Wszelkie informacje przesyłane do Hitachi muszą być zgodne z prawdą i zgodne z prawem oraz nie mogą naruszać praw innych osób. HCPL zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie witryny oraz opisanych na niej produktów i usług, jak również warunków prawnych.

 

Znaki towarowe i loga

Znaki towarowe i loga użyte na tej stronie są zarejestrowane i niezarejestrowane. Znaki towarowe HCPL i innych spółek grupy Hitachi oraz stron trzecich mogą być stosowane wyłącznie w sposób dozwolony przez ich właścicieli.

 

Ta witryna jest własnością i jest kontrolowana przez:

Hitachi Capital Polska Sp. z o. o..
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Rejestracja w Polsce: Numer KRS: 0000242025